Ksenony w samochodzie

Ksenony w samochodzie

25 Sty 2011, 21:27

Temat nie jest mojego autorstwa i został zassany z forum prawnego za zgoą autora.

W Europie powstał standard palników xenonowych (określony regulacją nr 99 Europejskiej Komisji Gospodarczej) i w handlu spotyka się jego dwa rodzaje: D2S do reflektorów projekcyjnych (soczewkowych) i D2R do reflektorów z lustrem parabolicznym (klasycznych). D1S z wbudowanym zapłonnikiem i najnowsze D4S XenEcco w których całkowicie wyeliminowano rtęć.
No i jeszcze artykuł zassany z jednego z forum - może to ci coś pomoże z tymi ksenonami :
Dokumentem regulującym zasady i reguły procesów homologacji jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie homologacji, które określa między innymi warunki i tryb wydawania lub cofania świadectw homologacji typu pojazdu.!
Dokumentami normującymi stosowanie wyposażenia wymaganego w pojazdach samochodowych poruszających się po drogach publicznych w Polsce, są:
• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, (Dz. U. Nr 108, poz. 908
z dnia 2 czerw ca 2005 r.) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym,
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 (Dz. U. Nr 238 z dnia 6 grudnia 2005 r. poz. 2010) – w sprawie homologacji typów pojazdów samochodowych i ich przyczep,
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 262) w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia wraz z późniejszymi zmianami.
Zapisy w tych regulacjach określają, iż producent lub importer przedmiotów wyposażenia albo części pojazdu samochodowego lub jego przyczepy, jest obowiązany uzyskać świadectwo homologacji, wydane przez ministra właściwego do spraw transportu (art. 68 Prawa o ruchu drogowym).
Dokumentem regulującym zasady i reguły procesów homologacji jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie homologacji, które określa między innymi warunki i tryb wydawania lub cofania świadectw homologacji typu pojazdu, zakres i sposób przeprowadzania badań homologacyjnych, kontroli zgodności produkcji lub montażu z warunkami homologacji, wzory dokumentów związanych z homologacją oraz jednostki upoważnione do przeprowadzania badań homologacyjnych i kontroli zgodności produkcji lub montażu z warunkami homologacji. Ponadto rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia stwierdza, że przedmioty wyposażenia i części pojazdów związane z bezpieczeństwem ich użytkowania i ochroną środowiska mogą być stosowane w pojazdach, jeżeli spełniony jest co najmniej jeden z następujących warunków: oznakowane są znakami homologacji międzynarodowej, stosowanymi w homologacji Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – „E” lub Unii Europejskiej – „e”.
Przybliżając nieco sztywne i zawiłe zapisy dokumentów prawnych można stwierdzić, że kwestia obrotu i stosowania elementów wyposażenia i części pojazdów samochodowych jest ściśle uregulowana. Opiera się na założeniu, że elementy mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym powinny być stosowane po przebadaniu i ocenie. Świadectwem przeprowadzenia tych procesów jest stosowny dokument, np. zawiadomienie o udzieleniu homologacji, wydane przez upoważniony organ (w Polsce Ministerstwo Transportu).
Polska przystępując do tzw. Porozumienia z roku 1958 zobowiązała się wzajemnie uznawać Regulaminy EKG ONZ stanowiące załączniki do ww. Porozumienia, a będące dokumentami normatywnymi określającymi wymagania techniczne. Regulaminy te normalizują między innymi parametry reflektorów i źródeł światła w nich stosowanych:
• regulamin 37 – żarówki samo- chodowe,
• regulamin 99 – gazowe, wyładowcze źródła światła (tzw. ksenonowe źródła światła),
• regulamin 112 – reflektory z halogenowym źródłem światła,
• regulamin 98 – reflektory z gazowym, wyładowczym źródłem światła
• regulamin 48 – rozmieszczenie urządzeń świetlnych na pojeździe.
Treść tych dokumentów (reg. od 81 do 100) dostępna jest na stronie: http://www.unece.org/trans/main/wp29...egs81-100.html
Nielegalne w świetle faktów
Z analizy regulaminów pod kątem stosowania tzw. zamienników źródeł światła wynikają następujące fakty:
• każdy reflektor może być bezpiecznie użytkowany, jeżeli co najmniej stosuje się odpowiednie źródło światła, którego oznaczenie jest naniesione, przeważnie w pobliżu miejsca jego mocowania;
• zastosowanie jednoznacznie określonego źródła światła gwarantowane jest stosowaniem różnych oprawek i trzonków źródeł światła tak, aby nie można było zamontować w reflektorze przystosowanym do żarówki np. H4, żarówki H3, czy też gazowego wyładowczego źródła światła np. D1S lub D1R;
• zapisy regulaminu 48 określają, że reflektory wyposażone w źródło światła dużej jasności (wysoka wartość strumienia świetlnego), a takimi są gazowe wyładowcze źródła światła, powinny być wyposażone w urządzenia oczyszczające szybę reflektora (tzw. spryskiwacze) oraz urządzenia samopoziomujące reflektor, ma to zapobiegać nadmiernemu olśnieniu powodowanemu przez rozpraszanie światła na zanieczyszczeniach osadzonych na szybach reflektorów, czy olśnieniu powstającemu w wyniku zmian kierunku emitowanego światła. Zastosowanie tzw. zamienników źródeł światła jest niezgodne z przepisami i może stanowić podstawę do wymierzenia mandatu lub niespełnienia wymogów niezbędnych do przedłużenia okresu ważności badań technicznych pojazdu. Prawo o ruchu drogowym Dz. U. Nr 108 Poz. 908 Art.
66 ust. 4 p. 2: „Zabrania się stosowania w pojeździe przedmiotów wyposażenia i części nie odpowiadających warunkom określonym w przepisach szczegółowych” (Przepisami szczegółowymi, są w tym przypadku, regulaminy homologacyjne EKG ONZ).
Co więcej dystrybucja i handel wyrobami nie posiadającymi (w tym przypadku) oznaczeń homologacyjnych właściwych dla reflektorów i dla źródeł światła jest nielegalny
– określa to art. 68 Prawa o ruchu drogowym).
W świetle przytoczonych faktów nie ulega wątpliwości, że zamiana żarówek na „zestaw ksenonów” jest całkowicie nielegalna i grozi konsekwencjami prawnymi i finansowymi.
Na wielu forach internetowych, między innymi na naszym, czytam o przeróbkach reflektorów na ksenon. Wypowiadają się wielcy fachowcy, obrońcy idei nie znających prawa. Ja jednak podszedłem do tego poważnie. Wysłałem kilka @ do Zakładu Oświetlenia i Wyposażenia Elektrycznego Pojazdów w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie z zapytaniem o aspekty prawne dotyczące przerabiania lamp (jeżeli ktoś nie wie co to za zakład to kieruję do Google- wszystko Ci powie), potem jeszcze w inne miejsce i oto efekt:
”Sprzedawcy zapewniają, że po zamontowaniu w reflektorze, w miejsce tradycyjnych żarówek, palników ksenonowych i podłączeniu do instalacji elektrycznej pojazdu otrzymamy pełnowartościowy reflektor ksenonowy, który lepiej oświetla drogę, zwiększa bezpieczeństwo, dobrze wygląda i jest tańszy w eksploatacji. W trakcie rozmów telefonicznych z dystrybutorami zapewniano również, że montaż takiego zestawu jest całkowicie legalny i zgodny z prawem. Aby sprawdzić stan faktyczny wykonano analizę obowiązujących w Polsce aktów prawnych dotyczących oświetlenia pojazdów oraz przeprowadzono badania parametrów świetlnych zestawu. Na potrzeby badań fotometrycznych wykorzystano dwa zestawy: jeden dla reflektorów przystosowanych do żarówek H4 i jeden do żarówek H7. Wynik badań nie był zaskoczeniem: Oferowane w sprzedaży zestawy do konwersji nie spełniają norm ani przepisów związanych z oceną jakości oświetlenia pojazdów, co więcej są poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Jak badaliśmy?
Zadaniem reflektorów (świateł oświetleniowych) jest odpowiednie oświetlenie drogi przed pojazdem. Przez odpowiednie oświetlenie rozumieć należy wystarczająco silny strumień światła padający na drogę i pobocze, w celu oświetlenia drogi, pobocza, znaków drogowych oraz ewentualnych przeszkód pojawiających się na drodze. Z drugiej strony odpowiednie oświetlenie musi zagwarantować, że nie wystąpi zjawisko olśnienia kierowcy pojazdu jadącego na przeciw, oraz kierowcy jadącego przed nami, obserwującego nasz pojazd w lusterkach, przy jednoczesnym dostatecznym oświetleniu znaków drogowych i innych elementów infrastruktury drogowej. Uproszczony model oświetlenia drogi jest przedstawiony na tzw. ekranie pomiarowym, opisanym w Regulaminach EKG ONZ. Ekran pomiarowy jest oświetlany za pomocą badanego reflektora z odległości
25 metrów, a samo badanie polega na pomiarze natężenia oświetlenia w kilku punktach i obszarach na płaszczyźnie ekranu. Punkty i obszary zostały tak dobrane, aby zasymulować oświetlenie typowej jezdni. Najważniejsze z nich to:
B50L – wartość mogąca powodować olśnienie kierowcy jadącego z naprzeciwka znajdującego się w odległości 50m; 50R i 75R – oświetlenie prawej krawędzi drogi odpowiednio 50 i 75 metrów przed pojazdem; 25L i 25 R – oświetlenie lewego i prawego pobocza 25 metrów przed pojazdem, 7 i 8 punkty na płaszczyźnie poziomej przechodzącej przez reflektor nieco po lewej od osi jezdni, obszar I – droga bezpośrednio przed pojazdem, obszar III – powyżej granicy światła i cienia (GSC), obszar IV – droga przed pojazdem. Ponieważ stosowane w pojazdach poruszających się po drogach publicznych reflektory muszą mieć homologację, a co za tym idzie spełniać wymagania odpowiednich regulaminów, przeprowadzenie badań fotometrycznych zgodnie z Reg.98 i 112 powinno dać pełny obraz parametrów świetlnych reflektora z żarówkami lub źródłami ksenononowymi.
Ksenony w samochodzie

[Aby zobaczyć link musisz być zalogowany na forum » zaloguj się]


Badaniu poddane zostały dwa „zestawy ksenonów”, z zamiennikiem żarówki H4 i z zamiennikiem żarówki H7. Badanie polegało na pomiarze natężenia oświetlenia na ekranie pomiarowym oświetlonym reflektorem samochodowym, w którym zamiast żarówek halogenowych umieszczono źródła ksenonowe. Zastosowano nowe reflektory z typowych samochodów klasy średniej poruszających się po naszych drogach. Oczywiście skoro pojazdy zostały dopuszczone do ruchu, wykorzystane reflektory miały homologację i spełniały wymagania regulaminów EKG ONZ. Dodatkowo wykonano także pomiar odniesieniowy, stosując jako źródło światła w reflektorach wzorcowe żarówki halogenowe H4 i H7, dla których reflektory zostały zaprojektowane. Żarówki wzorcowe o ściśle określonych, odniesieniowych parametrach świetlnych i geometrycznych są stosowane w trakcie badań homologacyjnych świateł sygnalizacyjnych i reflektorów pojazdów.
Wyniki badań
Dla żarówki H4 wykonany został pomiar światła mijania i światła drogowego. Dla żarów- ki H7 zmierzono światło mijania. Pierwszy problem pojawił już w trakcie przygotowań, przy doborze reflektorów do badań. Okazało się, że nie w każdym reflektorze gniazdo pasuje do kształtu trzonka palnika ksenonowego. Konieczne było dobranie pasujących reflektorów. Kolejny problem pojawił się w momencie ustawiania położenia reflektora względem ekranu pomiarowego. Czynność tą przeprowadza się na podstawie położenia granicy światła i cienia, na ekranie pomiarowym. W obu przypadkach źródeł ksenonowych, granica światła i cienia była rozmyta. Trudno było jednoznacznie określić jej kształt i przebieg. Jest to bardzo poważna wada, która w myśl regulaminów 98 i 112 dyskwalifikuje reflektor. W praktyce oznacza to poważne trudności z prawidłowym ustawieniem świateł. Zbyt wysokie podniesienie świateł będzie powodowało oślepianie kierowców jadących z naprzeciwka, zbyt niskie będzie powodowało niedoświetlenie drogi i trudności w dostrzeganiu prze- szkód na drodze. Wyniki pomiarów przedstawione zostały w tabeli 1 (dla reflektora przystosowanego do żarów ki H4) i tabeli 2 (dla reflektora przystosowanego do żarówki H7). Tabele zawierają wymagania regulaminu 112 oraz wyniki pomiaru natężenia oświetlenia reflektora z żarówką wzorcową oraz zamiennikiem ksenonowym w poszczególnych obszarach i punktach pomiarowych. Dodatkowo podano także odchyłkę wyniku pomiaru zamiennika ksenonowego od wymagań. Dla żarówki wzorcowej, jak można się domyślać, żadnych odchyłek nie było. Aby uzmysłowić sobie całą sytuację przygotowano także rysunki zawierające zdjęcia ekranu pomiarowego wykonane w trakcie badań oraz rozkład natężenia oświetlenia na ekranie pomiarowym. Wnioski wynikające z pomiarów reflektorów H4 i H7 przystosowanych do żarówek halogenowych, a wyposażonych w ksenonowe zamienniki są podobne.
1. Wartość natężenia oświetlenia w obszarze III oraz punkcie B50L przekracza dopuszczalne wartości o kilkaset procent. Reflektor będzie powodował bardzo silne olśnienie kierowców jadących z na przeciwka oraz jadących przed naszym pojazdem. Oślepiony kierowca nie może wystarczająco dokładnie śledzić sytuacji na drodze.
2. Dopuszczalne natężenie oświetlenia jest przekroczone także w punktach 7 i 8. Efektem tego będzie bardzo silne chwilowe olśnienie kierowców jadących z naprzeciwka w przypadku kiedy przód pojazdu unosi się do góry np. nierówności na drodze, wyjechanie zza wzniesienia, gwałtowne przyspieszenie.
3. Zbyt duża wartość natężenia oświetlenia w obszarze I będzie powodować olśnienie pośrednie (światło odbite od mokrej bądź bardzo jasnej jezdni) innych uczestników ruchu. Oko ludzkie adaptuje się do największych wartości jasności, które dostrzega. W takim przypadku przystosuje się do dużej jasności blisko pojazdu, a dużo słabiej oświetlone miejsca dalej od pojazdu będą praktycznie niedostrzegalne.
4. Należy także pamiętać, zbyt duża ilość światłe wysyłana „w górę” przez reflektor w przypadku deszczu lub mgły poważnie utrudni obserwacje sytuacji przed pojazdem. Porównanie natężenia oświetlenia na ekranie pomiarowym reflektorów wyposażonych w żarówki wzorcowe oraz ksenonowe zamienniki przedstawiono na rys. 1 i 3.
Dla światła drogowego reflektora H4 wyposażonego w źródło ksenonowe nie jest spełnione wymaganie oznaczone w tabeli jako EHV/Emax, które oznacza, że maksimum natężenia oświetlenia powinno znajdować się w pobliżu osi optycznej reflektora. Dobrze widać to na rys. 2 b). W praktyce reflektor taki zamiast oświetlać drogę daleko przed pojazdem będzie świecił dużo bliżej, co utrudnia obserwację sytuacji na jezdni przez kierującego. Dla porównania na rys. 2 a) przedstawiono reflektor z żarówką wzorcową, który na pewno będzie skutecznie oświetlał drogę.
Ksenony w samochodzie
Przyczyną znacznych różnic w oświetleniu drogi pomiędzy żarówkami halogenowymi a źródłami ksenonowymi jest inna geometria tych źródeł. W trakcie projektowania reflektora zakłada się, że źródło światła będzie umieszczone w ściśle określonym miejscu i będzie miało określone wymiary geometryczne. Tolerancje położenia żarnika w stosunku do trzonka są na poziomie dziesiątych części milimetra. Po wykonaniu reflektor stanowi bardzo precyzyjny układ optyczny, składający się z żarówki, odbłyśnika oraz niekiedy ryflowanego klosza lub soczewki, czy przesłony. Jakiekolwiek zmiany wzajemnego położenia poszczególnych elementów powodują zmianę charakterystyki rozsyłu światłości reflektora. Właśnie tego rodzaju zmianą jest wprowadzenie zamiast żarówki, źródła ksenonowego. Wyładowanie świecącego gazu w źródle ksenonowym ma zupełnie inny kształt i położenie w stosunku do trzonka niż jarząca się skrętka żarówki. Podobny efekt można uzyskać mocując żarówkę w reflektorze w nieprawidłowy sposób: pochyloną, obróconą itd. Tyle, że w przypadku ksenonowych źródeł światła efekt jest kilkukrotnie większy, ponieważ strumień świetlny źródła ksenonowego jest kilkukrotnie większy niż w przypadku żarówki halogenowej.
Same straty.
Stosowanie w pojazdach poruszających się po drogach publicznych tuningowego „zestawu ksenonów” jest niedozwolone pod względem prawnym, a także szalenie niebezpieczne. Montując takie urządzenie w swoim samochodzie narażamy się nie tylko na mandat lub zatrzymanie dowodu rejestracyjnego w przypadku kontroli
„drogówki”, ale także na utratę mienia, zdrowia, a nawet życia. Fatalne oświetlenie drogi przed pojazdem oraz olśnienie innych uczestników ruchu drogowego może prowadzić do po- ważnych wypadków drogowych. Nie dajmy się nabrać na reklamy i opinie pseudo fachowców, którzy za wszelką cenę chcą sprzedać swój towar.”
Źródło „Super Warsztat” kwiecień 2007 str. 48-50
Autorzy: mgr inż. Maciej Łukasik, mgr inż. Wojciech Moćko, mgr inż. Małgorzata Kalisz
Chcąc przerabiać nasze lampy na ksenon powinniśmy zamontować układ zmywania reflektora, układ samopoziomowania i również skorzystać z poniższych tabel:
Ksenony w samochodzie
Ksenony w samochodzie
MotoAlbercik
Moderator
Awatar użytkownika
 
Posty: 15441
Zdjęcia: 1185
Rejestracja: 12 Gru 2006, 15:25
Miejscowość: Tychy
Auto: Jeep Grand Cherokee WJ QD HQ
Silnik: 4,7 ccm3 253 KM
Paliwo: Benzyna + LPG
Typ: Terenowy
Skrzynia biegów: Automatyczna
Rok produkcji: 2000

Re: Ksenony w samochodzie

25 Sty 2011, 21:48

No MotoAl-wykonałes kawal dobrej roboty.... :!: :!:
Co bys nie robił,jak byś nie robił i tak piekło i tak piekło.
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Forumowicz VIP
 
Posty: 5707
Rejestracja: 09 Mar 2010, 21:16
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy od: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Paliwo: Benzyna
Typ: Hatchback
Skrzynia biegów: Manualna
Rok produkcji: 2014

Re: Ksenony w samochodzie

25 Sty 2011, 22:00

Potwierdzam bardzo ciekawy artykuł podparty dowodami i przepisami który bezwzględnie mówi, że pseudo super zestawy są g.... watrę.
PrezesArtek
Stały forumowicz
Awatar użytkownika
 
Posty: 1849
Rejestracja: 11 Kwi 2008, 14:19
Miejscowość: Sosnowiec
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Audi S8 i Wp11-144
Silnik: AVP, QG18DE
Paliwo: Benzyna
Typ: Sedan/Limuzyna
Skrzynia biegów: Automatyczna
Rok produkcji: 2001

Re: Ksenony w samochodzie

26 Sty 2011, 13:57

To nie ja panowie napisałem ten artykuł w całości - trafiłem na niego w sieci i uznałem, ze moze się przydać na naszym forum.
MotoAlbercik
Moderator
Awatar użytkownika
 
Posty: 15441
Zdjęcia: 1185
Rejestracja: 12 Gru 2006, 15:25
Miejscowość: Tychy
Auto: Jeep Grand Cherokee WJ QD HQ
Silnik: 4,7 ccm3 253 KM
Paliwo: Benzyna + LPG
Typ: Terenowy
Skrzynia biegów: Automatyczna
Rok produkcji: 2000
  • Ciekawe publikacje motoryzacyjne

    Porsche 918 Spyder - końcówki wydechu na wysokości zagłówków Porsche 918 Spyder - końcówki wydechu na wysokości zagłówków
    Tworząc hybrydowe hiperauto o łącznej mocy niemal 900 KM Porsche musiało mierzyć wysoko. Takie myślenie najwyraźniej udzieliło się również inżynierom odpowiedzialnym za zaprojektowanie układu wydechowego, bowiem dwie ...
    Mitsubishi Outlander PHEV w europejskiej specyfikacji Mitsubishi Outlander PHEV w europejskiej specyfikacji
    Zaledwie sześć miesięcy po europejskim debiucie rynkowym nowego Outlandera w wersji z silnikiem benzynowym i wysokoprężnym, firma Mitsubishi Motors Corporation (MMC) zaprezentuje podczas zbliżającego się Salonu Samochodowego ...

  •