Naruszenia, którym przypisano zerową wartość punktową

 • Taryfikator punktów karnych dla kierowców - Prawo o ruchu drogowym
  1. Kierowanie pojazdem
   • 0 pktpomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdu
   • 0 pktnie mając do tego wymaganych uprawnień
   • 0 pktnie mając przy sobie wymaganych dokumentów
  2. 0 pkt Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych
  3. 0 pkt Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej lub na chodnik - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku
  4. 0 pkt Przejeżdżanie przez przejazd kolejowy pojazdu lub zespołu pojazdów o długości przekraczającej 10 m i niemogących rozwinąć prędkości powyżej 6 km/h bez uprzedniego upewnienia się, że w czasie potrzebnym na przejazd nie nadjedzie pociąg lub bez uzgodnienia czasu przejazdu z dróżnikiem kolejowym
  5. 0 pkt Naruszenie zakazu holowania
  6. Naruszenie przepisów dotyczących jazdy w zorganizowanych kolumnach, w tym
   • 0 pktprzekroczenie dopuszczalnej liczby pojazdów
   • 0 pktniezachowanie wymaganej odległości między kolumnami lub pojazdami w kolumnie
  7. 0 pkt Wjeżdżanie na pas między jezdniami
  8. 0 pkt Używanie "szperacza " podczas jazdy
  9. 0 pkt Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym
  10. 0 pkt Niestosowanie się, przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym, do sygnałów dawanych przez osobę kierującą ruchem
  11. 0 pkt Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych
  12. 0 pkt Bezpodstawne używanie żółtych sygnałów błyskowych
  13. 0 pkt Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim
  14. 0 pkt Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany
  15. 0 pkt Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu
  16. 0 pkt Używanie pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem
  17. 0 pkt Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym
  18. 0 pkt Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwale elementami przeciwślizgowymi
  19. 0 pkt Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem
  20. Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób
   • 0 pktpowodujący przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu
   • 0 pktnaruszający stateczność pojazdu
   • 0 pktutrudniający kierowanie pojazdem
   • 0 pktograniczający widoczność drogi lub zasłaniający światła, urządzenia sygnalizacyjne, tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony
  21. 0 pkt Niezabezpieczenie ładunku umieszczonego na pojeździe przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu
  22. 0 pkt Przewożenie ładunku o odrażającym wyglądzie lub wydzielającego odrażającą woń - bez odpowiedniego zabezpieczenia
  23. 0 pkt Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy
  24. 0 pkt Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich
  25. 0 pkt Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób
  26. Przejazd bez zezwolenia
   • 0 pktpojazdu z ładunkiem powodującym przekroczenie określonych gabarytów
   • 0 pktzespołu pojazdów o większej niż dopuszczalna liczbie pojazdów bądź długości
  27. 0 pkt Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego
  28. 0 pkt Palenie tytoniu lub spożywanie pokarmów w czasie jazdy przez kierującego przewożącego osobę pojazdem silnikowym