Inne wykroczenia

 • Taryfikator mandatów karnych - Prawo o ruchu drogowym
  1. 400zł Samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego (art. 85 § 1)* / (art. 45 ust. 1 pkt 8)**
  2. 300zł Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi (art. 100 pkt 2)* / (art. 39 ust. 1 pkt 2 lub 3)**
  3. 300zł Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą wymaganych uprawnień (art. 96 § 1 pkt 2)* / (art. 3 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 2 lub 3)**
  4. Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do jazdy na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdu
   • 50-200złnienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia(art. 96 § 1 pkt 5)* / (art. 66)**
   • 50złpomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu(art. 96 § 1 pkt 4)* / (art. 71)**
  5. 50-200zł Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej (art. 91)* / (art. 45 ust. 1 pkt 9)**
  6. 100zł Samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli (art. 97)* / (art. 45 ust. 1 pkt 10)**
  7. 50zł Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym (art. 100 pkt 4)* / (art. 39 ust. 1 pkt 10)**
  8. 200zł Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości (art. 102)* / (art. 30)**
  9. 200zł Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami (art. 101)* / (art. 5)**
  10. 200-500zł Naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (art. 97)* / (§ 2)**
  11. 300zł Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (art. 96b)* / (art. 8 ust. 1 lub 2)**
  12. Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych
   • 550złB-3 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych", B-3a "zakaz wjazdu autobusów", B-4 "zakaz wjazdu motocykli"(art. 96b w zb. z art. 92 § 1)* / (art. 8 ust. 1 lub 2 i § 18 ust. 1–3)**
   • 400złB-10 "zakaz wjazdu motorowerów"(art. 96b w zb. z art. 92 § 1)* / (art. 8 ust. 1 lub 2 i § 18 ust. 11)**
   • 400złB-35 "zakaz postoju", B-37 lub B-38 "zakaz postoju w dni ..."(art. 96b w zb. z art. 92 § 1)* / (art. 8 ust. 1 lub 2 i § 28 ust. 1 albo 6)**
   • 400złB-39 "strefa ograniczonego postoju"(art. 96b w zb. z art. 92 § 1)* / (art. 8 ust. 1 lub 2 i § 29)**
   • 800złD-18 "parking" lub D-18b "parking zadaszony", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a "parking – miejsce zastrzeżone", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29(art. 96b w zb. z art. 92 § 1)* / (art. 8 ust. 1 lub 2 i § 52 ust. 6 w zw. z § 2 ust. 4 albo § 52 ust. 4 w zw. z § 2 ust. 4)**
   • 800złP-18 "stanowisko postojowe" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" albo P-20 "koperta" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej", umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b(art. 96b w zb. z art. 92 § 1)* / (art. 8 ust. 1 lub 2 i § 90 ust. 2 i § 92 albo § 90 ust. 4 i § 92)**
  * - Kwalifikacja prawna – ustawa Kodeks wykroczeń
  ** - Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów prawnych