Kierujący

 • Taryfikator mandatów karnych - Prawo o ruchu drogowym
  1. Kierowanie pojazdem silnikowym, z wyłączeniem czterokołowca lekkiego, lub tramwajem przez osobę niemającą (art. 94 § 1)* / (art. 3 w zw. z art. 4–7)**
   • 500złuprawnienia do kierowania pojazdami
   • 300złuprawnienia wymaganego dla danego rodzaju pojazdu
  2. 200zł Kierowanie motorowerem lub czterokołowcem lekkim przez osobę niemającą do tego uprawnienia (art. 94 § 1)* / (art. 3 w zw. z art. 4–6)**
  3. 100zł Kierowanie bez uprawnienia rowerem, wózkiem rowerowym lub pojazdem zaprzęgowym (art. 94 § 1)* / (art. 3 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 2 lub 3)**
  4. 50-250zł Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów (50zł za brak każdego z wymaganych dokumentów, nie więcej niż 250zł) (art. 95)* / (art. 38 lub art. 71 ust. 5a)**
  5. 500zł Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu (art. 87 § 1a)* / (art. 45 ust. 1 pkt 1)**
  6. 300-500zł Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka (art. 87 § 2)* / (art. 45 ust. 1 pkt 1)**
  * - Kwalifikacja prawna – ustawa Kodeks wykroczeń
  ** - Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów prawnych