Przepisy o ruchu pieszych

 • Taryfikator mandatów karnych - Prawo o ruchu drogowym
  1. Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd (art. 90)* / (art. 14 pkt 1 lit. a)**
   • 50złna przejściach dla pieszych
   • 100złw miejscach innych niż przejścia dla pieszych
  2. 100zł Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi (art. 90)* / (art. 14 pkt 1 lit. b)**
  3. 50zł Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni (art. 97)* / (art. 14 pkt 7)**
  4. 50zł Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych (art. 92 § 1 lub art. 90)* / (§ 30 lub § 39 w zw. z § 40 [1])**
  5. Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi (art. 90 lub art. 97)* / (art. 14 pkt 2)**
   • 50złna obszarze zabudowanym
   • 100złna obszarze niezabudowanym
  6. 50zł Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko (art. 90 lub art. 97)* / (art. 14 pkt 3)**
  7. 50zł Przebieganie przez jezdnię (art. 97)* / (art. 14 pkt 4)**
  8. 50zł Chodzenie po torowisku (art. 97)* / (art. 14 pkt 5)**
  9. 100zł Wchodzenie na torowisko gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie (art. 97)* / (art. 14 pkt 6)**
  10. 50zł Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza (art. 97)* / (art. 11 ust. 1)**
  11. 50zł Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi (art. 97)* / (art. 11 ust. 2)**
  12. 50zł Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim (art. 97)* / (art. 11 ust. 3)**
  13. 50zł Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko (art. 97)* / (art. 13)**
  14. 50zł Korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszych (art. 97)* / (art. 45 ust. 1 pkt 4)**
  15. 50zł Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów (art. 97)* / (art. 11 ust. 4)**
  16. do 100zł Niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego przez pieszego poruszającego się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub chodniku (art. 97)* / (art. 11 ust. 4a)**
  * - Kwalifikacja prawna – ustawa Kodeks wykroczeń
  ** - Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów prawnych