Rajd Norwegii 2009

Rajd Norwegii 2009

20 Lut 2009, 15:51

Tegoroczna eliminacja Rajdu Norwegii zastêpuje w kalendarzu inn¹ zimow¹ imprezê - Rajd Szwedzki, która musi czekaæ na swoj¹ kolej do nastêpnego sezonu. Baz¹ rajdu jest Hamar, lez¹ce 125 km na pó³nocny-wschód od Oslo. Park serwisowy zosta³ umieszczony w hali Viking Ship zbudowanej specjalnie na igrzyska olimpijskie w Lillehammer.
Impreza podzielona zosta³a na cztery dni i sk³ada³a siê z 23 odcinków specjalnych. Pierwszego dnia rozegrano jedynie jedn¹ próbê – superoes rozgrywany w stolicy pañstwa. Najd³u¿szy dzieñ rajdu to ostatni dzieñ imprezy – niedziela.

Czwartek 12.02.2009
OS1 Super Special Oslo 2.00 km

Pi¹tek 13.02.2009
OS2 Opaker 1 14.98 km
OS3 Kirkenaer 1 8.50 km
OS4 Finnskogen 1 24.80 km
OS5 Kongsvinger 1 12.80 km
OS6 Opaker 2 14.98 km
OS7 Finnskogen 2 24.80 km
OS8 Kongsvinger 2 12.80 km
OS9 Kirkenaer 2 8.50 km 15:40

Sobota 14.02.2009
OS11 Lillehammer 1 9.20 km
OS12 Ringsaker 1 27.31 km
OS13 Hamar 1 1.15 km
OS14 Mountain 2 24.36 km
OS15 Lillehammer 2 9.20 km
OS16 Ringsaker 2 27.31 km
OS17 Hamar 2 1.15 km

Niedziela 15.02.2009
OS18 Valer 1 30.03 km
OS19 Elverum 1 13.60 km
OS20 Budor 1 19.79 km
OS21 Valer 2 30.03 km
OS22 Elverum 2 13.60 km
OS23 Budor 2 19.79 km

Faworytami norweskiej imprezy byli kierowcy Forda, którzy na œniegu s¹ szybkimi kierowcami. Na liœcie potencjalnych zwyciêzców by³ równie¿ Henning Solberg. Wiele emocji wœród fanów budzi³ powrót Pettera Solberga w Citroenie Xsara WRC. W Norwegii oprócz rajdowej œwiatowej czo³ówki startowali te¿ zawodnicy PWRC.

Testy i przygotowania przed Rajdem Norwegii pokaza³y, ¿e warunki na rajdzie mog¹ byæ trudne. Bernardo Sousa, który mia³ debiutowaæ w Abarth’cie Grande Punto S2000 rozbi³ swoj¹ rajdówkê na drzewie. Samochód zosta³ doœæ powa¿nie rozbity, ale uda³o siê go naprawiæ i wystartowaæ w rajdzie. W zaspie wyl¹dowali tak¿e Urmo Aava, Toshi Arai i Jaromir Tarabus. Dwóch ostatnich wypadli z trasy na tym samym zakrêcie co Sousa. Przykr¹ przygodê mieli dwaj mechanicy Stobarta z Francji i Wielkiej Brytanii obs³uguj¹cy Henninga Solberga. Samochód mechaników zderzy³ siê czo³owo z ciê¿arówk¹ na trasie odcinka Mountain. 32-letniego francuskiego mechanika pó³ godziny wyci¹gano z wraku auta. Œmig³owcem przetransportowano go do Szpitala Uniwersyteckiego Ulleval ze z³amaniami koñczyn i licznymi obra¿eniami.

SHAKEDOWN
Odcinek testowy zosta³ rozegrany w pobli¿u bazy Rally Norwey. Liczy³ 3.35 km. Liderem zosta³ oczywiœcie Sebastien Loeb. Petter Solberg by³ pi¹ty, bêd¹c najszybszym wœród „prywaciarzy”.

1.Sebastien Loeb Citroen C4 WRC 1:59.3
2.Mikko Hirvonen Ford Focus WRC 1:59.7
3.Daniel Sordo Citroen C4 WRC 1:59.8
4.Jari-Matti Latvala Ford Focus WRC 2:00.0
5.Petter Solberg Citroen Xsara WRC 2:01.1
6.Henning Solberg Ford Focus WRC 2:02.1
7.Matthew Wilson Ford Focus WRC 2:02.8
8.Urmo Aava Ford Focus WRC 2:03.0

Dziewi¹tym czasem móg³ siê poszczyœciæ P-G Andersson, który w Norwegii jecha³ Skod¹ Fabi¹ WRC, w której uszkodzeniu uleg³a turbosprê¿arka. Po zakoñczeniu shakedowna wadliwa czêœæ zosta³a wymieniona na prawid³ow¹.

W PWRC zgodnie z za³o¿eniem kibiców pierwszy by³ Andreas Mikkelsen w Subaru Impreza N14. W N-kowym Subaru osi¹gn¹³ on czas o jedn¹ sekundê gorszy od Novikova, który jecha³ Citroenem C4 WRC. Patrik Sandell w debiucie w Fabii S2000 by³ trzeci, a Bernardo Sousa w naprawionym Abarth’cie szósty. Pecha mia³ Toshi Arai. W jego Subaru Imprezie awarii uleg³ silnik.

1.Andreas Mikkelsen Subaru Impreza 2:08.8
2.Patrik Flodin Subaru Impreza 2:09.0
3.Patrik Sandell Skoda Fabia S2000 2:09.7
4.Martin Prokop Mitsubishi Lancer 2:11.1
5.Andis Neiksans Mitsubishi Lancer 2:11.8
6.Bernardo Sousa Fiat Grande Punto S2000 2:13.2
7.Martin Semerad Mitsubishi Lancer 2:13.3.
8.Eyvind Brynildsen Mitsubishi Lancer 2:13.7

OS 1
Pierwszy oes rajdu to superoes rozegrany na torze w Oslo. Pierwsze startuj¹ce za³ogi to PWRC. Pierwszym liderem zosta³ Patrick Sandell. Szwed by³ tak zadowolony ze zwyciêstwa, ¿e na koniec wykona³ „Solberga”. Na mecie powiedzia³: „ To absolutnie perfekcyjnie. Uwielbiam jeŸdziæ na takich oesach, bo jest tu mnóstwo ludzi. Trzeba siê popisywaæ, bo tu s¹ kibice i nale¿y robiæ cyrk.” Drugie miejsce zaj¹³ debiutuj¹cy w „produkcyjnych” Neinksans, a trzecia pozycja to Mikkelsen. Bernardo Sousa niestety nie mo¿e zaliczyæ debiutu do udanego. Najpierw wypadek podczas testów, a teraz strata ponad 1 minuty: „ Przed oesem wysiad³a nam bateria, musieli nas odpalaæ na pych. Stanêliœmy na starcie, wpadliœmy w zaspê.” Pechowo zacz¹³ tak¿e Arai. Po awarii na shakedownie konieczna by³a wymiana silnika i kara… 5 minut. Na samym oesie Arai dojecha³ jako 27 ze strat¹ 10.2 s, a po doliczeniu karnych minut spad³ na… ostatni¹ pozycjê za Bernarda Sousa.
Po PWRC jecha³a stawka WRC. I tutaj niespodzianka. Czo³ówkê otwierali i zamykali bracia Solberg. Na pierwszym miejscu by³ Petter leciw¹ ju¿ Xsara WRC. Henning straci³ do brata 4.2 s. Na drugiej pozycji znalaz³ siê Mikko Hirvonen (+0.6 s), a na trzeciej pozycji Sebastien Loeb (+0.7 s). Czwarta pozycja to Mads Ostberg (+1.2 s). Kolejne trzy miejsca to Jari-Matti Latvala (+2.3 s), Dani Sordo, który zgasi³ auto na starcie (+3 s) i na siódmej pozycji Urmo Aava (+3.4 s). Silnik na starcie zgasi³ tak¿e Novikov (14 ex aequo z Neiksansem, +7.1 s), a na jednym z nawrotów P-G Andersson (31 miejsce, + 12 s). Ma³e przygody mieli tak¿e Patrik Flodin, który prawdopodobnie za szybko wjecha³ na hopê i uszkodzi³ wahacze. Na tej samej hopie po l¹dowaniu Armindo Araujo straci³ elektrowniê.
Na otwieraj¹cym rajd superoesie swoj¹ rajdow¹ premierê mia³a hybrydowa rajdówka Citroena – C4 WRC HYmotion4. Jej kierowc¹ by³ Sebastien Loeb, który zmieni³ na t¹ okazjê pilota. Zosta³ nim premier Norwegii – Jens Stoltenberg. Na hipodromie nie zabrak³o innych VIP’ów – Fabian Stang (burmistrz Oslo, który oficjalnie og³osi³ start rajdu) czy Stiv Torudbakken (przewodnicz¹cy rady miejskiej Oslo).

OS 2
Drugi dzieñ rajdu rozpocz¹³ siê bardzo mroŸnie. Na starcie do odcinka termometr pokazywa³ 24 stopnie na minusie. Liderem pierwszego odcinka drugiego dnia zosta³ Mikko Hirvonen, który by³ upatrywany jako jeden ze zwyciêzców norweskiego rajdu. Wyprzedzi³ on drugiego na mecie Sebastiena Loeba o 2.5 s. Mistrz Œwiata na metê wjecha³ z uszkodzonym tylnym zderzakiem: „Nie zamierza³em korzystaæ z band, ale to robi³em. Na pocz¹tku odcinka by³o dobrze, ale w po³owie straci³em pewnoœæ. Kilka razy mocno uciek³ mi ty³ .” Za Francuzem pojawi³ siê drugi Fin z Forda – J-M Latvala, który do kolegi z zespo³u straci³ 6.4 s. Wszyscy zawodnicy stoj¹cy na podium drugiego odcinka awansowali w klasyfikacji generalnej na miejsca odpowiadaj¹ce pozycjom uzyskanym na mecie drugiej próby. Pierwszy spadek to rewelacja z superoesu – Petter Solberg. Kierowca Xsary WRC metê osi¹gn¹³ z czwartym czasem i na tak¹ sam¹ pozycjê spad³ w klasyfikacji ³¹cznej rajdu, trac¹c do Hirvonena 13.5 s. Kolejne miejsca to Sordo, Andersson, Henning Solberg i Novikov. Dani Sordo awansowa³ na pi¹t¹ pozycjê, ale na mecie nie by³ zadowolony: „Straci³em du¿o czasu pod koniec odcinka, ale zobaczymy.” Podobnie by³o z Anderssonem, który awansowa³ na szóst¹ pozycjê. By³y kierowca Suzuki SX4 WRC mia³ k³opoty z rêcznym na nawrocie. Powodów do radoœci nie mia³ tak¿e starszy z braci Solbergów: „By³o bardzo Ÿle. Mamy mocn¹ podsterownoœæ a z czasem oes staje siê coraz bardziej luŸny.” Jedynym kierowc¹ zadowolonym ze swego czasu by³ ósmy Novikov: „Bardzo dobrze, nie mog³em siê doczekaæ jazdy tym samochodem. Na nawrocie pojecha³em bardzo szeroko. Mam du¿o zabawy.” Jego kolega z teamu – Ogier – dojecha³ 0.4 s po nim. Podobnie jak jego bardziej utytu³owany imiennik (Loeb) mia³ po³amany tylni zderzak. Dziesi¹ty czas mia³ Aava, przez wypad³ z punktowanej ósemki (na 9 pozycjê). Pecha mia³ te¿ Mads Ostberg, który spad³ na siódm¹ pozycjê. W jego aucie przesta³ dzia³aæ nawiew na przedni¹ szybê, która po kilku kilometrach jazdy zamarz³a.

OS 3
Trzeci oes to dublet Citroena. Pierwszy by³ Loeb przez co wyszed³ na prowadzenie w rajdzie. Drugi, ze strat¹ 1.5 s, by³ Sordo i awansowa³ na czwart¹ pozycjê. Trzeci dojecha³ Hirvonen, który musia³ uznaæ wy¿szoœæ Francuza i spaœæ na drug¹ pozycjê. Czwarta pozycjê i jednoczeœnie awans na szóst¹ lokatê to ponownie Citroen C4 WRC, które prowadzi³ Sebastien Ogier. Po m³odym Francuzie dojecha³y dwa Fordy – Latvali i Wilsona. Siódma pozycja to ponownie Citroen, ale tym razem Xsara Pettera Solberga. Czo³ówkê zamyka³ Aava w Focusie. Andersson straci³ na odcinku niemal 15 s, a Henning Solberg ponad 22. Norweg uderzy³ przodem w zaspê i po trzecim odcinku spad³ na 10 lokatê w rajdzie.

OS 4
Po czwartym odcinku ponownie przetasowania na pozycji lidera. Próbê wygra³ Mikko Hirvonen i to on znów wskoczy³ na fotel lidera Rajdu Norwegii. Sebastien Loeb, który dojecha³ na trzeciej pozycji ze strat¹ 2.9 s spad³ na drug¹ pozycjê w rajdzie 2.5 s za Finem. Na mecie oesu Hirvonena i Loeba rozdzieli³ Latvala, który mia³ czas gorszy od kolegi z zespo³u o 2.5 s. Za Loebem dojecha³ jego hiszpañski kolega z team, który straci³ do niego 9.9 s. Za Sordo pojawili siê bracia Solberg – Henning i Petter. Ró¿nica pomiêdzy nimi to 0.3 s na korzyœæ starszego, który do lidera rajdu straci³ 21.2 s. Dziêki tej pozycji Norweg ponownie wskoczy³ do czo³owej ósemki i to od razu na szóst¹ pozycjê. Za braæmi z Norwegii dojechali Aava i Ostberg. Pecha mia³ Ogier, który obróci³ siê na oblodzonej trasie i straci³ 30.9 s i swoj¹ pozycjê. Teraz to on zamyka³ czo³ówkê.

OS 5
Ostatni oes pêtli nie przyniós³ ¿adnych rozstrzygniêæ. Mikko Hirvonen wygra³ oes i umocni³ siê na pozycji lidera rajdu. Sebastien Loeb, który straci³ do niego 2.3 s nadal pozostaje na drugiej pozycji ze strat¹ 4.8 s. Trzecie miejsce na odcinku specjalnym nale¿a³o do Latvali (+8.7 s), jednak jemu do Loeba brakuje ju¿ 25.7 s w generalce. Kolejne miejsca to Sordo, Petter i Henning Solberg, Aava i Ogier. Dok³adnie takie same miejsca by³y zajmowane przez poszczególnych zawodników w klasyfikacji ³¹cznej rajdu.

OS 6
Szósty oes by³ niema³ym zaskoczeniem dla wielu. Oes wygra³ Andersson leciw¹ ju¿ Skod¹ Fabi¹ WRC. Tu¿ za nim znalaz³ siê Latvala, który straci³ do lideruj¹cego Szweda 0.9 s. Trzeci czas uzyska³ Hirvonen (+3.2 s). P-G Andersson dziêki pierwszej pozycji awansowa³ z 10 na 7 pozycjê w klasyfikacji generalnej rajdu, spychaj¹c Urmo Aavê na 8 pozycjê. Z czo³ówki wypad³ niestety Sebastien Ogier, który po ukoñczeniu pierwszego oesu drugiej pêtli zajmowa³ 10 pozycjê. Sebastien Loeb ukoñczy³ próbê z czwartym czasem, przez co Mikko Hirvonen odrobi³ do lidera rajdu 1.6 s. Za Loebem uplasowali siê bracia Solberg. Pierwszy by³ Petter, drugi Henning. Za gospodarzami uplasowali siê Ostberg i Aava. W czo³owej ósemce zabrak³o niestety Daniego Sordo. Hiszpan dojecha³ na metê dopiero z dziewi¹tym czasem, trac¹c do triumfuj¹cej Skody 12.5 s.
W drodze na siódm¹ próbê Henning Solberg mia³ nieprzyjemn¹ sytuacjê. Musia³ stan¹æ na poboczu drogi i ustawiæ skrzyniê biegów na rêczne prze³¹czanie biegów.

OS 7
Andersson znów szar¿uje i wygrywa kolejny odcinek specjalny awansuj¹c na kolejne miejsc. Niestety Henning Solberg musia³ po¿egnaæ siê ze swoim szóstym miejscem i uznaæ wy¿szoœæ m³odszego kolegi. Jego strata w generalce do kierowcy Fabii WRC wynosi³a 4.1 s. Drugi czas nale¿a³ do Latvali, który straci³ do Anderssona 2.4 s. Sebastien Loeb tym razem by³ szybszy od Hirvonena. Uzyska³ trzeci czas (+3.7 s) i uciek³ od Fina jedynie o 0.6 s. Sordo znów straci³ do P-G ponad 10 s (+11.2 s), jednak tym razem by³a to pi¹ta pozycja. Za nim uplasowali siê bracia Solberg. Starszy z nich by³ szybszy od drugiego o 6.4 s. Czo³ow¹ ósemkê zamyka³ Ogier, który awansowa³ na dziewi¹t¹ pozycjê.

OS 8
Kolejny oes nie pad³ ju¿ ³upem Anderssona. Szwed zaj¹³ dopiero szóste miejsce, trac¹c 7.6 s do lidera. A sam odcinek wygra³ Mikko Hirvonen. Drugi czas nale¿a³ do Mistrza Œwiata Sebastiena Loeba, który do lidera odcinka straci³ 1.5 s. Trzeci czas uzyska³ Jari-Matti Latvala, który od kolegi z zespo³u mia³ czas gorszy o 3.4 s. Kolejne miejsce to Henning Solberg. Pi¹ty czas mia³ Matthew Wilson, który tym samym awansowa³ na ósm¹ miejsce w klasyfikacji generalnej Rajdu Norwegii. Dani Sordo znów straci³ cenne sekundy. Dojecha³ na ósmym miejscu z czasem +11.3 s. Sebastien Ogier mia³ ma³¹ przygodê na oesie. Wpad³ w zaspê, ale uda³o mu siê wyjechaæ. Straci³ jednak ponad 40 s i spad³ na 10 pozycjê. Podobn¹ sytuacjê mia³ te¿ Aava: „Prosi³em ludzi, ¿eby mnie popchnêli, i uszkodzili mi drzwi. Czemu? Bo by³em w niebezpiecznym miejscu. Za drog¹ ? Nie na drodze. Tylko przód by³ poza drog¹.”

OS 9
Ostatni oes to wygrana Sebastiana Loeba. Drugi, i tu ma³e zaskoczenie, Novikov. Rosyjski kierowca straci³ do Francuza 6.1 s. Kolejne dwa miejsca to tak¿e zawodnicy z koñca czo³ówki albo i dalej. Trzeci na mecie oesu zjawi³ siê P-G Andersson ze strat¹ 6.2 s. Czwarte miejsce nale¿a³o do Wilsona, który do lidera straci³ 6.8 s. Po nim pojawi³ siê Dani Sordo, który straci³ do kolegi z zespo³u 8.1 s. Nastêpna dwa miejsca to kierowcy Forda. Pierwszym z nich by³ Latvala (+8.6 s), a drugim Hirvonen (+9.9 s). Powsta³o podejrzenie, ¿e kierowcy Malcolma Wilsona znów zagrali taktycznie i specjalnie zwolnili, aby jutro startowaæ z dalszych pozycji. Lider zespo³u Forda na mecie swój spadek na drugie miejsce t³umaczy³ tak: „Moje tyle opony s¹ kompletnie wykoñczone. Stara³em siê jak mog³em. Patrzy³em przed startem i Sebastien mia³ du¿o wiêcej kolców. Naprawdê nie chcia³em tego zrobiæ.” Punktowan¹ ósemkê zamyka³ Aava.
W PWRC liderem po pierwszym dniu zosta³ Patrik Sandell, który debiutowa³ w Fabii S2000. Drugi w klasyfikacji „produkcyjnych” jest Armundo Araujo, który do lideruj¹cego Sandella traci ponad 2 min. Trzecie miejsce nale¿y do Martina Prokopa, która traci zaledwie 26 s do drugiego Portugalczyka.

OS 10
Drugiego dnia nie by³o ju¿ tak zimno jak dzieñ wczeœniej. Temperatura wzros³a do -10 stopni Celsjusza. Kierowców bardzo to cieszy³o. Pierwszy na trasie pojawi³ siê lider rajdu – Sebastien Loeb. Jego czas to 12:43.3 min. Jak siê póŸniej okaza³o by³ to najlepszy czas na tym odcinku. Mikko Hirvonen, który startowa³ jako drugi i mia³ trasê troche odœnie¿on¹ przez Citroena Loeba osi¹gn¹³ czas gorszy o 0.7 s. Latvala jad¹cy tu¿ za Hirvonenem zaj¹³ trzecie miejsce na odcinku i straci³ do Loeba ju¿ 14.9 s. Czwarty czas nale¿a³ do Henninga Solberga, który do Francuza mia³ 26.2 s straty. Po Norwegu dojecha³ Andersson (+28.9 s), Sordo (+31.5 s), Petter Solberg (+44.1 s) i Ostberg (+45.1 s). Dobre czasy Henninga Solberga i Anderssona spowodowa³y, ¿e obaj zawodnicy awansowali w klasyfikacji ³¹cznej rajdu, odpowiednio na szóste i pi¹te miejsce. Oba awanse spowodowa³y, ¿e ktoœ niestety musia³ straciæ swoje pozycjê. By³ nim Petter Solberg, który po zakoñczeniu odcinka zajmowa³ siódme miejsce w generalce. Na awarie narzekali Dani Sordo, który mia³ problemy z zawieszeniem i Sebastien Ogier na brak mocy (prawdopodobnie awaria turbo).

OS 11
Kolejne zwyciêstwo Loeba i kolejna czasowa ucieczka od Hirvonena. Obu panów rozdzieli³ jednak Latvala. M³ody Fin straci³ do wielokrotnego Mistrza Œwiata 0.5 s, natomiast jego starszy kolega 2.8 s. Kolejne miejsca to Dani Sordo, Henning Solberg, Per-Gunnar Andersson, Petter Solberg i Mads Ostberg. Drugi odcinek drugiego dnia nie przyniós³ ¿adnych zmian w klasyfikacji ³¹cznej imprezy.

OS 12
Kolejny triumf Loeba. Drugi czas uzyska³ Mikko Hirvonen (+3.3 s). Za nim znalaz³ siê J-M Latvala (+7.1 s). Kolejne dwa miejsca to bracia Solberg. Pierwszym z nich by³ Henning, który mia³ czas lepszy od P-G Anderssona o 12.6 s. Pozwoli³o mu to wyprzedziæ kierowcê Skody Fabii WRC o 7.6 s. Petter Solberg straci³ do swojego brata 9.6 s i zbli¿y³ siê do Anderssona na 12.5 s. Kolejne trzy miejsca w czo³owej ósemce to Ostberg, Andersson i Sordo. Hiszpan z oesu na oes traci coraz wiêcej czasu i pi¹ty Henning Solberg traci do niego po 12 oesie 13.6 s.

OS 13
Pierwsz¹ pêtle drugiego dnia koñczy³ superoes Hamar. Oes licz¹cy zaledwie 1.15 km nie powinien spowodowaæ roszad w klasyfikacji. Jednak tym razem by³o inaczej. P-G Andersson musia³ siê wycofaæ z rajdu z powodu awarii sprzêg³a. Na szóste miejsce zatem wskoczy³ Patter Solberg, który do swego brata traci teraz 22.1 s. Na siódme miejsce awansowa³ Matthew Wilson, a na ósme Urmo Aava. Na miejscach 1-5 bez zmian. Oes na swoje konto zapisa³ Sebastien Loeb, maj¹c za sob¹ Latvalê i Henninga Solberga.

OS 14
Pocz¹tek drugiej pêtli nale¿a³ do Henninga Solberga. Starszy z braci Solbergów wygra³ swój pierwszy oes w swoim domowym Rajdzie Norwegii i tym samym awansowa³ na czwart¹ pozycjê w rajdzie: „Dawa³em z siebie wszystko, samochód œwietnie dzia³a. In¿ynier ustawi³ mi dyferencja³ i jest super. Perfekcyjnie.” 0.7 s za nim znalaz³ siê Latvala, a 2.9 s za Finem lider rajdu – Loeb. Hirvonen znalaz³ siê 1.4 s za Francuzem. Pi¹ty czas nale¿a³ do Sordo. Jego strata do lidera – g³ównego rywala na ostatnich oesach - wynosi³a ju¿ jednak 15.4 s. Teraz traci³ on do Henninga 3.2 s w generalce. Za Hiszpanem na mecie odcinka znaleŸli siê Aava, Ostberg i Novikov. Pech dopad³ Pettera Solberga, u którego silnik zacz¹³ odmawiaæ pos³uszeñstwa. Jednostka napêdowa zgas³a przed nawrotem, straci³ on 1:30 min i spad³ na siódme miejsce za Wilsona. Na silnik narzeka³ tak¿e Mads Ostberg: „Silnik jest s³aby. Narzeka³em ju¿ na to rano, zmieniliœmy mapy na serwisie i teraz jest gorzej.” K³opoty mia³ te¿ Novikov. Rosjanin narzeka³ na skrzyniê biegów. Ogier mia³ k³opoty z alternatorem, a Rautenbach, który straci³ 3:28 min na odcinku nie chcia³ zdradziæ dziennikarzom co siê sta³o.

OS 15
Petter Solberg na dojazdówce do oesu 15 mia³ przymusowy d³ugi postój. Po nieudanej próbie wymiany œwiec zap³onowych ruszy³ na start do odcinka. Na jego szczêœcie odcinek ten by³ krótki (6.67 km) i nie straci³ on du¿o czasu. Zaliczy³ nawet niez³e miejsce (jak na jazdê z k³opotami silnika) – 8 pozycja i strata 5.9 s. Pokazowe Lillerhammer pad³o ³upem Latvali. Jedn¹ sekundê za nim przyjecha³ Hirvonen, a 2.1 s Loeb. Odcinek ten nie przyniós³ zmian w klasyfikacji.

OS 16
Kolejny odcinek którego wygra³ Latvala: „Teraz idzie dobrze. Niestety trochê za póŸno znaleŸliœmy dobry setup. Na serwisie za³o¿y³em miêkkie sprê¿yny i to bardzo pomaga. To jeszcze nie jest skoñczone, ale jest szalona strata do odrobienia. Przynajmniej teraz jestem zadowolony” Drugi na mecie by³ Sebastien Loeb, który trzeciemu Hirvonenowi ponownie uciek³ o 2.2 s. Kolejne pozycjê to Henning Solberg, Sordo, Aava, Petter Solberg i Wilson. Petterowi jad¹cy z awariami uda³o siê jednak awansowaæ o oczko i wyprzedziæ Wilsona w klasyfikacji ³¹cznej o 0.8 s. Petter coraz bardziej narzeka na swoje nowe auto. Po zakoñczeniu odcinka wyzna³ dziennikarzom, ¿e teraz ma dodatkowo k³opoty ze skrzyni¹ biegów.

OS 17
Ostatni odcinek dnia to superoes licz¹cy 1.15 km. Liderem na nim zosta³ Sebastien Loeb. Drugi na mecie zameldowa³ siê Henning Solberg. Kolejne dwie pozycje to ponownie Citroen i Solberg. Tym razem to Dani Sordo i Petter Solberg. Za nimi uplasowali siê Ogier, Latvala, Hirvonen i Aava. Ostatni oes drugiego dnia nie przyniós³ ¿adnych zmian w klasyfikacji generalnej rajdu.
W PWRC nadal prowadzi Sandell w Fabii S2000. Za nim, ze strat¹ 2:01.7 min jest Eyvind Brynilden. Na trzecim miejscu uplasowa³ siê Armindo Araujo, jednak po piêtach depcze mu Andreas Mikkelsen, który traci do niego 20.7 s.

OS 18
Pocz¹tek trzeciego dnia nie przyniós³ ¿adnych zmian. Odcinek wygra³ Mikko Hirvonen odrabiaj¹c do Sebastiena Loeba 5.3 s. Lider rajdu dojecha³ na drugim miejscu, a za nim znalaz³ siê Latvala, który straci³ do lidera Rally Norway 19.3 s. Henning Solberg znów dojecha³ wysoko (4 miejsce, strata +19.9 s) udowadniaj¹c, ¿e jego czwarta pozycja w generalce to nie przypadek. Za Norwegiem dojecha³ Hiszpan, który straci³ do swego najwiêkszego rywala w rajdzie 13.7 s. Za Sordo dojechali Wilson, Petter Solberg i Aava. Problemy z uk³adem kierowniczym Imprezy WRC S14 spowodowa³y, ¿e Mads Ostberg spóŸni³ siê 5 min z wyjazdem z parku serwisowego i dosta³ 50 s kary, zachowa³ jednak swoj¹ dziewi¹t¹ pozycjê w klasyfikacji.

OS 19
Kolejny oes to wygrana Loeba i ucieczka od drugiego Hirvonena o kolejne 6.1 s. Trzeci by³ Latvala, ze strat¹ 8.5 s. Sordo dojecha³ na czwartej pozycji odrabiaj¹c do pi¹tego Henninga Solberga 3.6 s. Ostatnia trójka na mecie odcinka to Ostberg, Ogier i Aava. Oes nie przyniós³ zmian w klasyfikacji generalnej rajdu. Ma³¹ przygodê na trasie mia³ Sebastien Ogier i na metê odcinka przyjecha³ z urwanym przednim spojlerem.

OS 20
Ostatni oes pierwszej pêtli ostatniego dnia rajdu pad³ ³upem Mikko Hirvonena. Niestety Fin odrobi³ do Loeba zaledwie 1.2 s. W klasyfikacji generalnej jego strata do lidera rajdu wynosi 14.6 s. Jari-Matti Latvala dojecha³ na trzeciej pozycji trac¹c 4.7 s. Jego strata do kolegi z zespo³u wynosi 54.6 s. Sordo ponownie dojecha³ na czwartej pozycji (+10.4 s) wyprzedzaj¹c Henninga Solberga. Jego przewaga nad „Gospodarzem” niestety by³a niewielka – 0.3 s. Kolejne miejsca zajêli Ogier, Petter Solberg i Aava.

OS 21
Pierwszy oes drugiej pêtli pad³ ³upem Mikko Hirvonena. Fin odrobi³ do Francuza 6.4 s i pozosta³o mu teraz do objêcia pierwszego miejsca w rajdzie 8.2 s. Loeb by³ drugi. Trzecie miejsce zaj¹³ Dani Sordo, trac¹c do „Hirvo” 8.3 s. Czwarty by³ Latvala, a pi¹ty Petter Solberg. Za „Mr. Hollywood” znalaz³ siê Aava i jego starszy brat. Henning straci³ do Sordo jedynie 2.2 s i nadal ma 19.6 s przewagi nad Hiszpanem. Za Henningiem na mecie zameldowa³ siê Novikov. Sebastien Ogier mia³ sytuacjê, która mog³a go wyeliminowaæ z rajdu. Uderzy³ w zaspê œnie¿n¹ i obróci³ siê. PóŸniej mia³ problem z ustawieniem auta w odpowiednim kierunku jazdy. Straci³ na odcinku 2:15.6 min, jednak swoj¹ 10 pozycjê zachowa³.

OS 22
Przed ostatni odcinek ponownie wygra³ Hirvonen. Jednak strata Loeba by³a bardzo ma³a – 0.5 s. Francuz nadal pozosta³ liderem rajdu z przewag¹ 7.7 s. Po raz kolejny Sordo zaj¹³ trzeci¹ pozycjê wyprzedzaj¹c Henninga Solberga. Na Elverum ró¿nica wynosi³a 1.1 s, ale Henning nadal ma przewagê 18.5 s. Kolejne pozycjê na mecie zajmowali Latvala, Aava, Ostberg i Petter Solberg.

OS 23
Sebastien Loeb wygrywa ostatni odcinek specjalny rajdu przypieczêtowuj¹c swoj¹ wygran¹ w ca³ej imprezie: „To wspania³e uczucie wygraæ rajd w zaciêtej walce, wygraæ z Finami na ich terenie, w tych piêknych warunkach.” Mikko Hirvonen dojecha³ na drugiej pozycji, trac¹c do Francuza 2.1 s. W klasyfikacji generalnej zabrak³o mu 9.8 s do zwyciêstwa. Druga pasjonuj¹ca walka na trasach rajdów to Dani Sordo kontra Henning Solberg. Ostatni oes przejechali oni z identycznym czasem (+3.8 s). Oznacza to, ¿e Henning Solberg zaj¹³ w swoim domowym rajdzie czwarte miejsce. Pi¹te miejsce nale¿a³o do Sebastiena Ogiera, który do lidera odcinka straci³ 5.7 s. Ostatecznie uplasowa³ siê on na 10 miejscu w generalce. Szóste miejsce na mecie odcinka zaj¹³ Estoñczyk Urmo Aava. Kolejne siódme miejsce zaj¹³ Latvala, który nie walczy³ przez wiêkszoœæ rajdu z nikim i spokojnie móg³ dowieŸæ do mety trzecie miejsce. Ostatnie miejsce w czo³ówce zaj¹³ Wilson. Tu¿ za nim znalaz³ siê Petter Solberg.

KLASYFIKACJA GENERALNA RAJGU NORWEGII 2009
1.Sebastien Loeb 3:28:15.9
2.Mikko Hirvonen +9.8
3.Jari-Matti Latvala +1:21.8
4. Henning Solberg +3:33.5
5. Dani Sordo +3:52.0
6. Petter Solberg +6:25.4
7.Matthew Wilson +6:35.6
8.Urmo Aava +6:49.1

KLASYFIKACJA KIEROWCÓW PO RAJDZIE NORWEGII 2009
1.Sebastien Loeb – 20 pkt.
2.Mikko Hirvonen – 14 pkt.
3.Dani Sordo – 12 pkt.
4.Henning Solberg – 10 pkt.
5.Jari-Matti Latvala – 6 pkt.
6.Chris Atkinson – 4 pkt.
= Matthew Wilson – 4 pkt.
8.Petter Solberg – 3 pkt.
= Sebastien Ogier – 3 pkt.
10.Khalid Al-Qassimi – 1 pkt.
= Urmo Aava – 1 pkt.

KLASYFIKACJA ZESPO£ÓW PO RAJDZIE NORWEGII 2009
1.Citroen Total World Rally Team – 32 pkt.
2.BP Ford Abu Dhabi World Rally Team – 22 pkt.
3.Stobart VK M-Sport Ford Rally Team – 16 pkt.
4.Citroen Junior Rally Team – 8 pkt.

Na kolejn¹ relacjê oes po oesie z RSMŒ (Rajd Cypru) zapraszamy za miesi¹c 13.03.2009. Bêdzie to jednoczeœnie eliminacja JWRC i PWRC, w której wystartuje Micha³ Koœciuszko.

Image
Rajdy.Hoga.pl
marcin94
Aktywny
 
Posty: 395
Rejestracja: 29 Gru 2008, 16:56
Auto: Stanced BMW 330d
Paliwo: Diesel
Skrzynia biegów: Automatyczna

 • Ciekawe publikacje motoryzacyjne

  Najważniejsze fakty o wodorze i samochodach na ogniwa paliwowe Najważniejsze fakty o wodorze i samochodach na ogniwa paliwowe
  Na świecie coraz więcej mówi się o wodorowych ogniwach paliwowych. Jest też dostępnych już kilka modeli samochodów które są nimi zasilane. Wodór jest pierwiastkiem powszechnie występującym w przyrodzie, ...
  Automatyczny system wzywania pomocy po wypadku Automatyczny system wzywania pomocy po wypadku
  Toyota, Lexus i Honda biorą udział w pilotażowym programie w Japonii, którego zadaniem jest automatyczne wezwanie pomocy, kiedy dochodzi do wypadku. Nowością w stosunku do tego rodzaju systemów działających w różnych częściach ...

 •  
  • Warto przeczytać
  • VW Passat CC
   8 Runda Rajdowych Mistrzostw Świata
   Monster Truck Rock Star, 11
   Infiniti Q50