Regulamin serwisu

 • Treść regulaminu
 • I. Postanowienia ogólne

  1. Definicje:
   1. Regulamin – niniejszy regulamin
   2. UsługodawcaGrupa motmedia.pl
    ul. Agatowa 10, 05-830 Rusiec, NIP 529-158-57-97, REGON 141566873
   3. Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
   4. Serwis – serwis internetowy umieszczony w domenie [forumsamochodowe.pl]
   5. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne
  2. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania. Serwisu, w tym ogólne zasady realizacji przez Usługodawcę usług (świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331).
  3. Regulamin udostępniany jest przez Usługodawcę nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług droga elektroniczną, a także na żądanie Użytkownika w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
  4. W ramach Serwisu Usługodawca może, na podstawie stosownych porozumień, zapewnić Użytkownikom możliwość dostępu do innych serwisów administrowanych przez podmioty trzecie. Do usług świadczonych przez takie podmioty stosuje się postanowienia regulaminów ustalonych przez takie podmioty, obowiązujące w ramach ich serwisów.
  5. Do pełnego oraz prawidłowego korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz skrzynki pocztowej e-mail.

  II. Użytkownik

  1. Status Użytkownika w Serwisu uzyskuje każda korzystająca z niego osoba fizyczna posiadająca w niezbędnym zakresie zdolność do czynności prawnych. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne. Korzystając z Serwisu dana osoba oświadcza, iż zapoznała się w całości z tekstem Regulaminu oraz akceptuje w całości i bezwarunkowo wszystkie postanowienia. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu dana osoba jest zobowiązana do niekorzystania z Serwisu.
  2. Status Użytkownika jest bezpłatny bez względu czy Użytkownik ma status Użytkownika zarejestrowanego czy niezarejestrowanego
  3. Rejestracja w Serwisie umożliwia korzystanie z usług oferowanych w ramach Serwisu, dostępnych tylko dla Użytkowników posiadających status użytkowników zarejestrowanych.
  4. W celu dokonania rejestracji wymagane jest wypełnienie przez zainteresowanego Użytkownika odpowiedniego formularza wygenerowanego przez Serwis. Należy pamiętać, że konto z tymczasowym adresem e-mail może nie zostać zaakceptowane przez system lub też może zostać zablokowane zaraz po dokonaniu rejestracji.
  5. Użytkownik proponując swoje hasło powinien pamiętać, iż dla celów bezpieczeństwa, powinno się ono składać się z min. 6 znaków (małe i duże litery oraz cyfry). Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do swojego konta. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania hasła w ścisłej tajemnicy. Usługodawca sugeruje Użytkownikom (1) taki dobór hasła, aby jego odgadnięcie nie było możliwe przez inne osoby lub programy komputerowe, oraz (2) okresową, nie rzadszą niż raz na trzy miesiące, zmianę hasła.
  6. Użytkownik aby skutecznie zakończyć proces rejestracji powinien zaakceptować Regulamin Serwisu oraz Politykę Prywatności.
  7. Dane osobowe przekazane przez użytkowników przetwarzane są celu świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczna w ramach Serwisu. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe użytkowników w prawnie usprawiedliwionym celu Usługodawcy, a także za uprzednią zgodą Użytkownika może wykorzystywać jego dane osobowe w celach marketingowych. Ponadto odrębna zgoda Użytkowników niezbędna jest także w celu przesyłania przez Usługodawcę informacji handlowej, w tym także Newsletterów, dotyczącej produktów i usług Usługodawcy oraz jej partnerów. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Wszelkie zgody wyrażone przez Użytkownika dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz zgoda dotycząca przesyłania informacji handlowych mogą być w każdej chwili odwołane. Użytkownik ma możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub w celu ich usunięcia. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Prywatności.
  8. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili (bez zachowania okresu wypowiedzenia) prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w szczególności poprzez żądanie wyrejestrowania się z Serwisu lub zaprzestanie korzystania z usług Serwisu. Wyrejestrowanie się następuje poprzez przesłanie maila z żądaniem dezaktywacji konta na adres mailowy: info(at)forumsamochodowe.pl
  9. Fakt dezaktywacji konta jest każdorazowo komunikowany danemu Użytkownikowi za pośrednictwem wiadomości wysłanej przez Usługodawcę na adres e-mail podany podczas rejestracji.
  10. Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia świadczenia usług w obrębie Serwisów Internetowych Użytkownikom z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
  11. Każdy Użytkownik ma prawo do bycia zapomnianym i może zgłosić chęć usunięcia konta do administratora forum wysyłając prośbę w wiadomości prywatnej. Będąc zalogowanym na swoje konto należy wysłać wiadomość korzystając z tego linku. Konto takie zostanie bezpowrotnie usunięte bez możliwości przywrócenia danych użytkownika w przyszłości. Druga opcja to wysłanie prośby za pomocą formularza dostępnego na stronie www.motmedia.pl/kontakt w którym należy podać login konta oraz adres e-mail do niego przypisany.

  III. Sposób korzystania przez Użytkowników z serwisu

  1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, zwyczajami przyjętymi w internecie (Netykieta) oraz dobrymi obyczajami.
  2. Użytkownik jest w szczególności zobowiązany do:
   1. powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, w szczególności mogących utrudnić korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników;
   2. nieprzekazywania nieprawdziwych danych osobowych, w szczególności niedopuszczalnym jest tworzenie nieistniejących użytkowników oraz przekazywanie danych osobowych innych osób jako własnych danych osobowych, korzystania z kont innych użytkowników czy udostępniania własnych kont innym osobom;
   3. powstrzymywania się od działań mogących naruszyć prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania oraz rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich jednostkowo wyrażonej zgody, jak również powstrzymywania się od naruszania tajemnicy korespondencji;
   4. niewykorzystywania Serwisu – również pośrednio – w celu rozsyłania niezamówionej informacji handlowej;
   5. aktualizacji danych niezbędnych do kontaktu z danym Użytkownikiem;
   6. powstrzymywania się od działań naruszających dobre imię Usługodawcy oraz podmiotów z nim współpracujących;
   7. niepodszywania się pod inne osoby;
   8. powstrzymania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność i dobre imię innych umieszczania na w Serwisie oraz przekazywanie za jego pośrednictwem treści i materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem i z zasadami współżycia społecznego, treści wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nieuprawnionego korzystania z cudzego wizerunku, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujące przemoc, nagannych moralnie, naruszających dobre obyczaje i zasady Netykiety.
   9. powstrzymywania się od innych zachowań, które mogłyby zostać uznane przez Usługodawcę za zachowania oczywiście niepożądane, naganne lub sprzeczne z przeznaczeniem Serwisu.
  3. Ponadto podczas dyskusji pomiędzy Użytkownikami Serwisu mają zastosowanie wszystkie obowiązujące podczas zwykłej rozmowy normy zachowania. Krzyk (pisanie wielkimi literami), formy rozkazujące i zwroty powszechnie uznawane za wulgarne są niemile widziane i używanie ich grozi otrzymaniem ostrzeżenia, usunięciem wpisu, a w skrajnych przypadkach - usunięciem konta (ban). W szczególności zabronione są posty zawierające groźby i obelgi. Ponadto Użytkownicy powinni dbać o poprawność gramatyczną i ortograficzną zamieszczanych postów.
  4. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących funkcjonowania Serwisu lub sposobu korzystania z niego, Użytkownik, może skontaktować się z działem pomocy technicznej poprzez przesłanie wiadomości mailowej na adres info(at)forumsamochodowe.pl

  IV. Prawa wyłączne

  1. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Użytkowników z materiałów należących do Usługodawcy, w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zabronione jest zwielokrotnianie tych materiałów i umieszczanie ich w innych Serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza dozwoloną prawem; umieszczanie odesłań do Serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów; zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy; rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do szaty graficznej Serwisu.
  2. Wraz z zamieszczeniem danej treści lub danego materiału Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej licencji niewyłącznej do wszelkich zawartych w nich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie niezbędnych do publikacji danych treści w ramach Serwisu. Licencja udzielona zostaje na czas nieokreślony, bez ograniczeń terytorialnych, z prawem do udzielania sublicencji.
  3. Użytkownik oświadcza, że posiada tytuły prawne do wszelkich treści i innych materiałów opublikowanych przez niego w Serwisu w zakresie niezbędnym do ich publikacji w mediach Usługodawcy. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:
   1. treści i materiały te nie naruszają praw lub dóbr osobistych osób trzecich;
   2. treści i materiały te są wolne od wad prawnych;
   3. wykorzystanie tych treści i materiałów przez Usługodawcę nie naruszy praw lub prawnie chronionych dóbr osób trzecich;
   4. treści i materiały są zgodne z obowiązującym prawem.
  4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników treści i innych materiałów w Serwisu, które są:
   1. sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego;
   2. pochwalające lub nawołujące do nienawiści, przemocy, nienawiści rasowej lub religijnej, faszyzmu, nazizmu, komunizmu;
   3. zniesławiające, obraźliwe lub naruszające chroniony interes osób trzecich;
   4. obsceniczne, pornograficzne, wulgarne lub w inny sposób sprzeczne z akceptowanymi normami obyczajowymi lub mogące zagrozić nieletnim;
   5. będące reklamą lub niezamówioną informacją handlową;
   6. służące do usuwania, modyfikacji, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania przetwarzania, gromadzenia lub transferu takich danych, zakłócania pracy systemów lub sieci teleinformatycznych, zakłócania lub usuwania zabezpieczeń technicznych oraz systemów DRM;
   7. umożliwiające nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w jakichkolwiek systemach komputerowych lub sieciach teleinformatycznych, w szczególności kodów dostępu oraz haseł.
  5. Usługodawcy przysługuje w każdej chwili prawo oceny wszelkich treści oraz materiałów zamieszczanych lub zamieszczonych na łamach Serwisu, pod kątem zgodności z wymogami Regulaminu lub Netykiety oraz przepisów prawa. W przypadku umieszczenia przez Użytkownika w ramach Serwisu materiałów niezgodnie zobowiązującymi przepisami prawa lub zamieszczenia w ramach Serwisu jakichkolwiek innych materiałów o charakterze bezprawnym, Użytkownik ten otrzyma od Usługodawcy ostrzeżenie a w przypadku niezastosowania się do niego jego konto zostanie dezaktywowane. Powyższe nie wyklucza podjęcia przez Usługodawcę działań wskazanych w pkt. 8 poniżej.
  6. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę informacji o bezprawnych charakterze zamieszczonych w ramach Serwisu materiałów, Usługodawca uprawniony będzie do podjęcia decyzji o ich usunięciu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  7. Usługodawca nie udziela jakiejkolwiek gwarancji do treści oraz materiałów zamieszczanych na łamach Serwisu przez Użytkowników, w szczególności co do ich użyteczności, przydatności do określonego celu, wartości, kompletności.

  V. Postępowanie reklamacyjne

  1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji w zakresie Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu.
  2. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Usługodawca.
  3. Reklamacje powinny być przesyłane w szczególności na adres info(at)forumsamochodowe.pl w formie elektronicznej. Wiadomość mailowa w polu temat wiadomości powinna zawierać słowo: "reklamacja" i powinny zawierać: (1) przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie (2) oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres, adres e-mail).
  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika celem uzupełnienia informacji zawartych w reklamacji jeżeli podane przez Użytkownika informacja będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę będzie niemożliwe.
  5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Decyzja Usługodawcy dotycząca reklamacji będzie przekazywana Użytkownikowi na adres e-mail wskazany w reklamacji.

  VI. Odpowiedzialność/prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika

  1. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i jego dostępności przez całą dobę a także aby informacje zamieszczane w ramach Serwisu były jak najwyższej jakości.
  2. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by wszelkie ewentualne nieścisłości techniczne oraz błędy typograficzne w informacjach zawartych w Serwisie były eliminowane na bieżąco.
  3. Usługodawca zastrzega prawo do:
   1. zmiany cech użytkowych i możliwości Serwisu, w szczególności zakresu oraz rodzaju usług i funkcjonalności z zachowaniem procedury analogicznej do wskazanej w pkt 1 rozdziału "Postanowienia Końcowe"
   2. okresowych przerw technicznych niezbędnych do rozwijania Serwisu oraz minimalizowania ryzyka wystąpienia awarii. Usługodawca dołoży wszelkiej starań, aby nie wpływały one na jakość świadczonych w ramach Serwisu usług;
   3. zaprzestania, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika oraz wezwaniu go do zaprzestania naruszeń, świadczenia usług w ramach Serwisu w stosunku do Użytkownika, który narusza postanowienia Regulaminu.
  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zrezygnowania z prowadzenia Serwisu po wcześniejszym powiadamiania o tym fakcie Użytkowników.
  5. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby wszelkie aplikacje umieszczone w ramach Serwisu działały poprawnie.
  6. Usługodawca nie świadczy usług archiwizowania plików, danych lub informacji

  POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZACE USŁUG


  VII. Polityka prywatności

  1. Administratorem danych osobowych jest Grupa motmedia.pl.
  2. Usługodawca traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę danych osobowych Użytkowników priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. Usługodawca stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane dane osobowe przez Użytkowników Serwisu były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem. Odpowiednimi działaniami Użytkownicy mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych osobowych w Internecie (m.in. poprzez częstą zmianę hasła dostępowego, stosowania w nich kombinacje liter i cyfr).
  3. Wszelkie dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczna (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach usług świadczonych w ramach Serwisu.
  4. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w prawnie usprawiedliwionym celu Usługodawcy, a także za uprzednia zgodą Użytkownika może wykorzystywać dane jego osobowe w celach marketingowych. Ponadto odrębna zgoda Użytkownika niezbędna jest także w celu przesyłania przez Usługodawcę informacji handlowej, w tym także Newsletterów, dotyczącej produktów usług Usługodawcy a także jej partnerów.
  5. Dane Użytkowników nie są przez Usługodawcę sprzedawane ani użyczane do żadnych celów jakiejkolwiek stronie trzeciej. Takie czynności mogą być dokonywane przez Usługodawcę jedynie za uprzednim wyraźnym zezwoleniem Użytkownika. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu może być powierzane w ramach odpowiedniej umowy podmiotowi trzeciemu (także zagranicznemu) w trybie w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  6. Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania danych eksploatacyjnych charakteryzujących sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczna (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331).
  7. Każdemu Użytkownikowi, który udostępnił Usługodawcy swoje dane osobowe przysługuje dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownikom Serwisu przysługują wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883) uprawnienia informacyjno-kontrolne, korekcyjne, a także zakazowe w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w sytuacjach w przepisach określonych. Wszelkie zgody wyrażone przez Użytkownika dotyczące przetwarzania jego danych osobowych mogą być mogą być w każdej chwili odwołane. Wszelka korespondencja w ww. zakresie powinna być kierowana do Usługodawcy na adres: info(at)forumsamochodowe.pl.
  8. Usługodawca ma prawo i obowiązek udzielić informacje o posiadanych danych osobowych Użytkowników organom państwa, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
  9. Jeżeli jest to technicznie możliwe oraz zwyczajowo przyjęte Usługodawca umożliwia Użytkownikowi oraz informuje go o możliwości korzystania z usługi w sposób anonimowy albo przy użyciu pseudonimu.
  10. Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną: szyfrowanie haseł.
  11. Serwis korzysta z tzw. cookies aby Serwis lepiej spełniał oczekiwania użytkowników. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies znajdują się w polityce Grupy motmedia.pl dotyczącej cookies.
  12. Niniejsza polityka prywatności dotyczy jedynie Serwisu. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zasady prywatności obowiązujące w ramach stron WWW, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone na stronie Serwisu. Użytkownik wchodząc poprzez linki umieszczone w ramach Serwisu na inne strony WWW powinien zapoznać się z polityka prywatności obowiązująca w ramach tych stron.
  13. Wszelkie zmiany dotyczące postanowień w ramach Polityki Prywatności, spowodowane w szczególności wzbogaceniem katalogu usług oferowanych w ramach Serwisu, modernizacji Serwisu, zmianami w systemie prawa w zakresie ochrony prywatności, będą komunikowane Użytkownikom poprzez zmieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz poprzez przesłanie na adres mailowy podany podczas rejestracji, odpowiedniej informacji. Wszelkie zmiany wchodzić będą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu poinformowania Użytkownika o planowanych zmianach
  14. Według aktualnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) musisz mieć możliwość wyboru decycji wchodząc na stronę internetową na wyrażenie zgody na lepsze dopasowanie treści marketingowych do Twojego zachowania bądź też na nie wyrażenie takiej zgody. Z tego względu każdy użytkownik może sprawdzić i zmienić swoją decyzję na stronie "Moje zgody".

  VIII. Użytkownik przeglądając serwis powinien wiedzieć że:

  1. Reklamowanie swoich własnych komercyjnych usług obojętnie w jakiej formie jest zabronione z wyjątkiem działu który jest do tego przeznaczony.
  2. W temacie wiadomości należy dokładnie zawrzeć całą istotę wysyłanych informacji. Gwarantuje to łatwe wyszukiwanie i czytelne przeglądanie tematów przez osoby zainteresowane. Tematy zamieszczane na forum powinne być w następującej postaci:
   marka model - treść tematu.
   W przypadku tematu nie związanego z konkretną marką i modelem samochodu poprostu wpisz temat postu. Nie akceptujemy tematów w formie "pomocy", "problem" itp.
  3. Wszelkie spory nie związane bezpośrednio z trwającą dyskusją należy rozwiązywać tylko i wyłącznie przez system Prywatnych Wiadomości.
  4. Użytkownik jest zobowiązany do wykonania czynności wymienionych w upomnieniu lub poleceń określonych przez moderatora np. poprawienie tematu, jego treści (Administratorzy lub Moderatorzy mają prawo ingerencji w wiadomości użytkownika w celu upomnienia lub wydania określonych instrukcji).
  5. Moderator posiada możliwość usuwania wiadomości lub przenoszenia do innego działu jeżeli stwierdzi, że dana wiadomość obniża ogólny poziom forum lub została napisana w sposób niezrozumiały (popełnienie licznych błędów ortograficznych).
   1. w przypadku konfliktu na linii moderator - użytkownik w temacie w którym toczy się dyskusja moderator biorący w niej udział nie może usuwać postów (jeżeli treści wymagają usunięcia taki moderator prosi o ocenę i ewentualne usunięcie innego moderatora lub administratora)
   2. wszystkie tematy które posiadają przynajmniej jedną odpowiedź i są niezgodne z regulaminem forum trafiają najpierw do śmietnika, skąd zostają usunięte bezpowrotnie
  6. Administrator , oraz Moderator nie ma obowiązku poinformowania osoby zainteresowanej danym tematem, postem o jego usunięciu lub przeniesieniu do innego działu.
  7. Użytkownik kopiujący fragmenty wypowiedzi oraz teksty napisane na forum oraz innych podstronach należących do domeny ForumSamochodowe.pl zobowiązany jest do podania źródła, czyli linku do strony www.forumsamochodowe.pl.
  8. Podczas pisania wiadomości nie dozwolone jest:
   1. pisanie jednakowych postów lub tematów w różnych działach forum
   2. pisanie wiadomości nie wnoszących nic w dyskusjach np.: dziękuję sprawdzę jutro (dozwolone jest podziękowanie za pomoc - oznacza to zakończenie dyskusji i moderator może zamknąć temat)
   3. zamieszczanie małych załączników jeden po drugim, wysyłanie kilkunastu odpowiedzi z małymi załącznikami - zamiast wszystko spakować do jednego pliku
   4. pisanie postów niezwiązanych z tematem np. głupie pytania, docinki i uśmieszki
   5. zamieszczanie w treści postu podpisów powielanych w kolejnych wypowiedziach (od tego jest podpis)
   6. notoryczne zakładanie nowych tematów oraz zakładanie tematów w niewłaściwym dziale forum
   7. propagowanie i przepisywanie innych stron internetowych bez wyraźnej potrzeby
   8. prześladowanie, obrażanie, i używanie niecenzuralnych słów względem innych użytkowników forum np. za ortografie, lub brak wiedzy fachowej
   9. pisanie młodzieżowym slangiem, popełnianie zbyt dużej ilości błędów ortograficznych, pisanie z użyciem przycisku Caps Lock
   10. upewnij się, że temat jaki chcesz zadać na forum już wcześniej nie został dodany (być może odpowiedź na twoje pytanie znajduje się już na naszym forum)
   11. używanie grafiki w podpisie jest niedozwolone za wyjątkiem możliwości zamieszczenia jednego userbara (bez linku [url]) o określonym, maksymalnym rozmiarze: 350x20 pikseli i ciężarze nie większym niż 10kb. (w innych przypadkach grafika będzie usuwana przez administrację forum)
   12. Istnieje możliwość zamieszczenia linku w podpisie i musi być zgodne z poniższymi regułami w innym przypadku zamieszczanie linków w podpisie jest niedozwolone (linki bedą usuwane bez powiadomienia):
    1. firmę można dodać do naszego katalogu www.katalogmotoryzacyjny.pl i link do wizytówki zamieścić w podpisie na forum - darmowa promocja firmy! (taki link nie zostanie usunięty)
    2. wstaw link do naszego forum na swojej stronie i w profilu na forum w polu "Link w podpisie" podaj adres URL strony na której link został wstawiony, następnie w podpisie dodaj swój link
    3. inne możliwości zamieszczenia linku muszą zostać uzgodnione z administratorem forum info(at)forumsamochodowe.pl
   13. zamieszczanie w treści wiadamości tylko linku
  9. Dział "Ogłoszenia" - oferty dotyczące sprzedaży i kupna zamieszczane są na okres trzech miesięcy. Po tym czasie zostają automatycznie usunięte.
  10. Konta użytkowników którzy nie zalogują się na forum przez ponad 180 dni (6 miesięcy) i nie mają żadnych postów na swoim koncie będą bezpowrotnie usuwane z bazy.
  11. ForumSamochodowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi uczestników. Stroną odpowiedzialną za wypowiedzi jest zawsze Autor postu.
  12. Użytkownicy forum nie mogą w umieszczanych przez siebie postach zawierać treści naruszających prawa osób trzecich, w szczególności ich dobra osobiste i prawa własności intelektualnej.
  13. Moderator który jest nie aktywny (nie zaloguje się na swoje konto) na forum przez 60 dni zostanie automatycznie przywrócony do roli zwykłego użytkownika.
  14. Użytkownik NIE MOŻE zamieszczać treści chronionych prawem autorskim, jeśli nie ma praw wymaganych do wyświetlania tych treści. Obejmuje to w szczególności linki prowadzące do stron zawierających materiały chronione prawem autorskim oraz filmy, książki w wersji elektronicznej czy obrazy.
  15. Nowy użytkownik na forum po rejestracji konta trafia do grupy "Nowi użytkownicy" i pozostaje w niej do napiszania trzech postów włącznie, następnie automatycznie opuszcza tą grupę. Grupa ta ma pewne ograniczenia m.in. nie można będąc w niej wysyłać prywatnych wiadomości.

  IX. Konsekwencje nieprzestrzegania regulaminu

  Konsekwencją nieprzestrzegania zasad zawartych w regulaminie jest:
  1. Wysłanie ostrzeżenia oraz przypomnienie zasad regulaminowych. Po kilku ostrzeżeniach może nastąpić zablokowanie konta.
  2. Poprzez blokadę konta utratę zdobytych wiadomości.
  3. Brak możliwości ponownej rejestracji poprzez zablokowanie adresu e-mail.
  4. Zablokowanie możliwości przeglądania forum poprzez dodanie do czarnej listy numeru IP użytkownika.
  5. Zablokowanie całkowitego wejścia na ForumSamochodowe.pl.
  6. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec właściciela serwisu ForumSamochodowe.pl z tytułu umieszczenia przez danego użytkownika określonych plików, komentarzy lub innych treści w serwisie ForumSamochodowe.pl naruszających prawa tego podmiotu, użytkownik będzie zobowiązany bezwarunkowo, nieodwołalnie i na pierwsze żądanie właściciela serwisu ForumSamochodowe.pl lub takiego podmiotu zadośćuczynić uzasadnionym roszczeniom właściciela serwisu ForumSamochodowe.pl lub takiego podmiotu. W przypadku gdyby właściciel serwisu ForumSamochodowe.pl już zadośćuczynił takim roszczeniom, użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty właścicielowi serwisu ForumSamochodowe.pl wszelkich poniesionych z tego tytułu przez właściciela serwisu ForumSamochodowe.pl kosztów, w tym kosztów pomocy prawnej. Zobowiązania użytkownika określone w niniejszym punkcie dotyczą sytuacji, gdy roszczenia osób trzecich objęte niniejszym punktem będą bezpośrednią konsekwencją działań lub zaniechań użytkownika dotyczących zamieszczenia określonych treści w serwisie.

  X. Postanowienia końcowe

  1. Usługodawcy przysługuje prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Informacja dotycząca zmian Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom w terminie 7 dni przed ich wejściem w życie poprzez umieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości zarejestrowanym Użytkownikom Serwisu na adres mailowy podany podczas rejestracji.
  2. W przypadku braku akceptacji ze strony Użytkownika dla dokonanych zmian w Regulaminie, umowę o świadczenie usług droga elektroniczną zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą uznaje się z rozwiązaną, natomiast konto Użytkownika ulega dezaktywacji.
  3. Rozwiązanie umowy o świadczeni usług droga elektroniczną w trybie natychmiastowym następuje również w przypadku w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu w szczególności niezgodność z prawdą oświadczeń danego Użytkownika, naruszenie praw innych Użytkowników, Usługodawcy a także w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany.
  4. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Regulaminu jest z jakichkolwiek powodów, w części lub w całości, dotknięte sankcją nieważności, Usługodawca zobowiązuje się do dokonania takich zmian jego treści, by nieważność ową usunąć. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych jego postanowień.
  5. Ewentualne spory mogące powstać w związku ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne.
  6. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 6 maja 2013
  Informacje na witrynie ForumSamochodowe.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, ForumSamochodowe.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ForumSamochodowe.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. ForumSamochodowe.pl jest przeciwnikiem w łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu. Jeżeli zobaczyłeś wiadomość lub plik, który twoim zdaniem jest nielegalny lub narusza twoje dobra osobiste, prosimy o natychmiastowy kontakt: info(at)forumsamochodowe.pl

  Wszystkie wykorzystane na Stronie znaki towarowe lub nazwy należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.