Używanie pojazdów w ruchu drogowym

 • Taryfikator mandatów karnych - Prawo o ruchu drogowym
  1. 300zł Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym (art. 97)* / (art. 53 ust. 2)**
  2. 200zł Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych (art. 97)* / (art. 54 ust. 1 lub ust. 3)**
  3. 100zł Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego (art. 97)* / (art. 54 ust. 4)**
  4. 300zł Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (art. 97)* / (art. 55 ust. 1)**
  5. 100zł Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji (art. 97)* / (art. 59 ust. 2)**
  6. 200zł Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim (art. 97)* / (art. 60 ust. 1 pkt 1)**
  7. 300zł Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych (art. 97)* / (art. 60 ust. 1 pkt 2)**
  8. 300zł Zakrywanie tablic rejestracyjnych (art. 97)* / (art. 60 ust. 1 pkt 2)**
  9. 100zł Zakrywanie innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne (art. 97)* / (art. 60 ust. 1 pkt 2)**
  10. 500zł Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic (art. 97)* / (art. 60 ust. 1 pkt 3)**
  11. 500zł Umieszczanie na pojeździe tablic rejestracyjnych w innym miejscu niż konstrukcyjnie do tego przeznaczone (art. 97)* / (art. 60 ust. 1 pkt 3a)**
  12. 300zł Umieszczanie na pojeździe jednorzędowych zmniejszonych tablic rejestracyjnych, jeżeli pojazd nie posiada zmniejszonych wymiarów miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczania tablicy rejestracyjnej (art. 97)* / (art. 60 ust. 1 pkt 3b)**
  13. 100zł Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany (art. 97)* / (art. 60 ust. 1 pkt 4)**
  14. 100zł Niedopełnienie przez kierującego pojazdem obowiązku utrzymywania tablic (tablicy) rejestracyjnych i innych wymaganych oznaczeń pojazdu w należytym stanie oraz zapewnienia ich czytelności (art. 97)* / (art. 60 ust. 1a)**
  15. 50zł Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu (art. 97)* / (art. 60 ust. 2 pkt 1)**
  16. nie wyższa niż 300zł Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem (art. 97)* / (art. 60 ust. 2 pkt 2)**
  17. 100zł Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym, z wyjątkiem pojazdu wykonującego czynności na drodze (art. 97)* / (art. 60 ust. 2 pkt 3)**
  18. 300zł Ciągnięcie za pojazdem kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, osoby poruszającej przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, osoby na sankach lub innym podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku (art. 97)* / (art. 60 ust. 2 pkt 4)**
  19. 100zł Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi (art. 97)* / (art. 60 ust. 2 pkt 5)**
  20. 100zł Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem (art. 97)* / (art. 60 ust. 3)**
  21. 200zł Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery, wózki rowerowe lub hulajnogi elektryczne (art. 97)* / (art. 60 ust. 2 pkt 2)**
  22. Naruszenie przepisów przez kierującego pojazdem przewożącym zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat, w tym:
   • 200złnieoznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież(art. 97)* / (art. 57 ust. 1)**
   • 200złniewłączenie świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania dzieci lub młodzieży(art. 97)* / (art. 57 ust. 1)**
   • 50złoznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone(art. 97)* / (art. 57 ust. 3)**
  23. 200zł Niezachowanie szczególnej ostrożności i niezatrzymanie pojazdu w razie potrzeby przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat (art. 97)* / (art. 57 ust. 2)**
  24. Niedopełnienie przez kierującego autobusem szkolnym obowiązku:
   • 200złwłączenia świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania dzieci(art. 97)* / (art. 57a ust. 1)**
   • 50złzdjęcia, zasłonięcia lub złożenia tablicy z napisem "autobus szkolny", jeżeli są przewożone inne osoby lub nie przewozi się żadnych osób(art. 97)* / (art. 57a ust. 3)**
  25. 200zł Naruszenie przepisów dotyczących przewożenia osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby (art. 97)* / (art. 58 ust. 1)**
  26. 200zł Niezachowanie szczególnej ostrożności i niezatrzymanie pojazdu w razie potrzeby przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych (art. 97)* / (art. 58 ust. 2)**
  1. Zasady ogólne i przepisy porządkowe
  2. Prędkość i hamowanie
  3. Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu
  4. Wymijanie, omijanie i cofanie
  5. Wyprzedzanie
  6. Przecinanie się kierunków ruchu
  7. Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza
  8. Holowanie
  9. Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego, motorowerów oraz pojazdów zaprzęgowych
  10. Autostrady i drogi ekspresowe
  11. Zatrzymanie i postój
  12. Używanie świateł zewnętrznych
  13. Używanie pojazdów w ruchu drogowym
  14. Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep
  15. Przewożenie osób
  * Wartość wskazana po znaku przełamania oznacza wysokość mandatu karnego określoną w trybie art. 38 § 2 Kodeksu wykroczeń. Przepis wchodzi w życie z dniem 17 września 2022 r.
  ** - Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów prawnych